i

Používame cookies, ktoré nám umožňujú personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Surfovaním na tomto webe s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem

Sme tu pre Vás:+421 220 255 333 | Po - Pá 7:00 - 20:00 | So 8:00 - 16:00

Úplné pravidlá marketingovej akcie „POMÔŽ A VYHRAJ“ 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel marketingovej akcie „POMÔŽ A VYHRAJ“ (ďalej len „akcie“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. 

1. Organizátorom a usporiadateľom akcie je

 Spoločnosť CEMOD - CZ s.r.o., Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638.(ďalej len „organizátor“ alebo „usporiadateľ“

 2. Termín konania akcie 

Akcia prebieha na území Slovenskej republiky v  termíne od 1. 12. 2015 00:00:01 hod. do rozdania všetkých cien, najneskôr do 31. 12. 2016 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania akcie“ a „miesto konania akcie“). Registráciu je možno vykonať od 1. 12. 2015 00:00:01 hod. do 31. 12. 2016 23:59:59 hod.  

3. Účasť 

Účastníkom akcie sa môže stať len svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá v dobe konania akcie úplne splní stanovené pravidlá tejto akcie (ďalej len „účastník“ alebo „účastník akcie“).  

4. Mechanika 

Princípom tejto akcie je registrovať sa, a následne za pomoci nákupov Vašich známych/kamarátok/členov rodiny a iných osôb (ďalej len „tretie osoby“) v rámci svojej súťažnej skupiny nazbierať, čo najskôr, cieľový počet bodov. Body možno zbierať len tak, že tretie osoby budú používať unikátny URL k vykonávaniu svojich objednávok v e-shope organizátora. 

Registráciou sa rozumie riadne, správne a úplne vyplnenie registračného formulára na internetových stránkach www.modino.sk vykonané v dobe od 1. 12. 2015 00:00:01 hod. do 30. 11. 2016 23:59:59 hod. uvedením týchto údajov:

  • meno a priezvisko,
  • platná e-mailová adresa,
  • zaškrtnutie súhlasu s pravidlami tejto akcie, vrátane spracovania osobných údajov podľa čl. 7 týchto pravidiel.

Následne po vykonaní registrácie dostane účastník e-mail, v ktorom bude potvrdené vykonanie registrácie, a v ktorom bude uvedený tzv. unikátny URL. Unikátny URL si účastník rovnako môže vygenerovať po uskutočnení registrácie na svojej súťažnej stránke. 

Unikátnym URL sa rozumie jedinečný internetový odkaz, ktorý každý účastník dostane v rámci potvrdenia vykonanej registrácie, každý internetový odkaz je unikátny. Nákup, ktorý nebude uskutočnený cez unikátny URL nie je možné započítať do tejto súťaže a účastník za neho  nezíska bod alebo body. Už vykonaný  nákup nie je možné spätne podradiť pod unikátny URL. Pre vykonanie  nákupu cez unikátny URL je nutné uvedený URL otvoriť výhradne prostredníctvom presného znenia odkazu v rámci e-mailu či jeho skopírovaním do internetového prehliadača a následným otvorením a až potom je možné nákup previesť.Tretie osoby, ktoré uskutočnia nákup cez unikátny URL získavajú automaticky pri nákupe nad 37 Eur (bez hodnoty dopravy a poštovného) zľavu  vo výške 2,5 Eur. 

Cieľovým počtom bodov sa rozumie 100 bodov. Body účastník môže získať tak, že umožní prostredníctvom unikátneho URL uskutočniť objednávku tretím osobám. Účastník odovzdá pomocou nižšie uvedených spôsobov unikátny URL a tretia osoba toto využije k uskutočneniu nákupu na e-shopu organizátora. Jeden bod získa účastník za každých 3 Eur z celkovej čiastky objednávky bez zahrnutia dopravy a poštovného, teda za každých 3 Eur utratených v e-shope organizátora cez unikátny URL získať účastník jeden bod – napríklad za objednávku vo výške 30 Eur (bez dopravy a poštovného) získa účastník 10 bodov. Počítajú sa  iba body, resp. čiastky, za ktoré bol skutočne nákup vykonaný, a nedošlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že nedôjde k prevzatiu tovaru, či účastník alebo tretia osoba následne tovar vráti, či od zmluvy odstúpi, či iným spôsobom objednávku zruší, nedôjde k načítaniu súťažných bodov, resp. načítané body budú zmazané. Akonáhle cez účastníkov unikátny URL uskutoční nákup tretia osoba , účastníkovi zašle organizátor informatívny e-mail.

Uskutočnenie objednávky cez tretie osoby je možno činiť tak, že pokiaľ Váš známy/kamarátka/člen rodiny bude chcieť vykonať nákup cez  Váš unikátny URL, môžete mu zaslať svoj unikátny URL a to buď cez e-mail alebo cez súkromnú správu sociálnej siete Facebook, či zdieľaním v rámci sociálnej siete Facebook, či cez inú sociálnu sieť.

Stav bodov môže každý účastník sledovať na svojej súťažnej stránke dostupnej po prihlásení na www.modino.sk. Na súťažnej stránke účastník najmä zistí celkový počet bodov, ktorý bude rozdelený na body overené a neoverené. Overenými bodmi sa rozumejú body za skutočne vykonané, nezrušené objednávky, u ktorých  nedošlo k odstúpeniu od zmluvy. Neoverenými bodmi sa rozumejú body za objednávky, ktoré práve vznikli, ide  o body ukázané z dôvodu prehľadu o bodovom posune, kde je podľa nich na súťažnej  stránke zobrazené rovnako poradie.  E-shopom organizátora sa rozumie e-shop na internetových stránkach www.modino.sk  

 

5. Vyhodnotenie akcie a ceny v akcii 

Na cenu v akcii vznikne účastníkovi nárok v prípade, ak splní všetky požiadavky stanovené týmito pravidlami a získa prvý, druhý a tretí najvyšší počet bodov. Súťaž v rámci skupín beží, dokiaľ nie sú rozdané všetky ceny v akcii, najneskôr do 31. 12. 2016. 

Ceny v akcii: 

1. miesto - Poukaz na wellness víkend pre dve osoby na dve noci (tri dni)

2. miesto - Poukaz na wellness víkend pre dve osoby na dve noci (tri dni)

3. miesto - Poukaz na wellness víkend pre dve osoby na dve noci (tri dni)

Cena za prvé miesto

Cena za prvé miesto – poukaz na wellness víkend pre dve osoby na dve noci (tri dni) patrí účastníkovi, ktorý v dobe trvania súťaže získa najvyšší počet bodov. Viac informácií o cene nájdete na www.modino.sk/wellness. Hodnota ceny je 260 Eur. Podstata ceny je ubytovanie s doplnkovými službami. Ubytovanie v izbe typu Executive, raňajky a večere. Cena zahrňuje: ubytovanie v luxusných izbách typu executive na dve noci/tri dni, polpenzia (raňajky a večere formou švédskych stolov), neobmedzený vstup do špičkového wellness centra, pre oboch káva podľa vlastného výberu (1x za pobyt), hodina bowlingu v nočnom bowling bare, neobmedzený vstup do najmodernejšieho solária MATRIX L33.

Zájazd nezahrňuje: príplatok za jednolôžkové izby, dopravu na miesto a následne dopravu z miesta, cestovné a iné poistenia, iné jedlo alebo nápoje ako sú uvedené . Všetky tieto ďalšie náklady spojené s pobytom si výherca a jeho sprievod hradí sám.Výherca tiež zodpovedá za svoj zdravotný stav  a stav osoby, ktorá ho sprevádza, a berie na seba všetku zodpovednosť spojenú s cestou do zahraničia. Účastník účasťou v súťaži berie na vedomie, že poukaz je daný na konkrétne časové obdobie (časová platnosť poukazu) a to bude oznámené organizátorom. Konkrétny termín si rezervuje účastník v nadväznosti na kapacity hotela sám. Termín ani časová platnosť poukazu nie  je meniteľný ani v prípade, že sa výherca tohto termínu nemôže zúčastniť. Organizátor nepreberá žiadnou zodpovednosť za prípadné škody a ujmy účastníka či jeho sprievodu  vzniknuté v mieste realizácie výhry. 

Pokiaľ bude sprievodom výhercu, alebo sprievodom osoby, ktorej výherca výhru daroval, osoba mladšia 18 rokov s miestom trvalého pobytu a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, zodpovedá výherca (popr. obdarovaná osoba) za chovanie tejto osoby po celú dobu ubytovania. Výherca je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu tejto osoby podľa pokynov usporiadateľa. Zároveň sa v takom prípade musí jednať o osobu, ktorej je výherca zákonným zástupcom, alebo musí predložiť podľa pokynov organizátora písomný súhlas zákonného zástupcu druhého účastníka ubytovania s jeho účasťou na ubytovaní. Podpis zákonného zástupcu na predmetnom súhlase musí byť úradne overený.
Žiadny zo subjektov  podieľajúcich sa na akcii nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škodu, či už  na zdraví alebo majetku, spôsobenú výhercom či druhým účastníkom zájazdu alebo za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú výherca či jeho sprievod utrpí počas zájazdu. Výherca  sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky účasti pri pobyte a pokyny organizátora a personálu hotela. Súčasne výherca berie na vedomie, že v prípade nedodržania pokynov môže byť z akcie  vylúčený.

Cena za druhé miesto

Cena za druhé miesto – poukaz na wellness víkend pre dve osoby na dve noci (tri dni) patrí účastníkovi, ktorý v dobe trvania súťaže ako druhý získa najvyšší počet bodov. Viac informácií o cene nájdete na www.modino.sk/wellness. Hodnota ceny je 260 Eur. Podstata ceny je ubytovanie s doplnkovými službami. Ubytovanie v izbe typu Executive, raňajky a večere. Cena zahrňuje: ubytovanie v luxusných izbách typu executive na dve noci/tri dni, polpenzia (raňajky a večere formou švédskych stolov), neobmedzený vstup do špičkového wellness centra, pre oboch káva podľa vlastného výberu (1x za pobyt), hodina bowlingu v nočnom bowling bare, neobmedzený vstup do najmodernejšieho solária MATRIX L33.

Zájazd nezahrňuje: príplatok za jednolôžkové izby, dopravu na miesto a následne dopravu z miesta, cestovné a iné poistenia, iné jedlo alebo nápoje ako sú uvedené . Všetky tieto ďalšie náklady spojené s pobytom si výherca a jeho sprievod hradí sám.Výherca tiež zodpovedá za svoj zdravotný stav  a stav osoby, ktorá ho sprevádza, a berie na seba všetku zodpovednosť spojenú s cestou do zahraničia. Účastník účasťou v súťaži berie na vedomie, že poukaz je daný na konkrétne časové obdobie (časová platnosť poukazu) a to bude oznámené organizátorom. Konkrétny termín si rezervuje účastník v nadväznosti na kapacity hotela sám. Termín ani časová platnosť poukazu nie  je meniteľný ani v prípade, že sa výherca tohto termínu nemôže zúčastniť. Organizátor nepreberá žiadnou zodpovednosť za prípadné škody a ujmy účastníka či jeho sprievodu  vzniknuté v mieste realizácie výhry. 

Pokiaľ bude sprievodom výhercu, alebo sprievodom osoby, ktorej výherca výhru daroval, osoba mladšia 18 rokov s miestom trvalého pobytu a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, zodpovedá výherca (popr. obdarovaná osoba) za chovanie tejto osoby po celú dobu ubytovania. Výherca je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu tejto osoby podľa pokynov usporiadateľa. Zároveň sa v takom prípade musí jednať o osobu, ktorej je výherca zákonným zástupcom, alebo musí predložiť podľa pokynov organizátora písomný súhlas zákonného zástupcu druhého účastníka ubytovania s jeho účasťou na ubytovaní. Podpis zákonného zástupcu na predmetnom súhlase musí byť úradne overený.
Žiadny zo subjektov  podieľajúcich sa na akcii nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škodu, či už  na zdraví alebo majetku, spôsobenú výhercom či druhým účastníkom zájazdu alebo za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú výherca či jeho sprievod utrpí počas zájazdu. Výherca  sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky účasti pri pobyte a pokyny organizátora a personálu hotela. Súčasne výherca berie na vedomie, že v prípade nedodržania pokynov môže byť z akcie  vylúčený.

Cena za tretie miesto

Cena za tretie miesto – poukaz na wellness víkend pre dve osoby na dve noci (tri dni) patrí účastníkovi, ktorý v dobe trvania súťaže ako tretí získa najvyšší počet bodov. Viac informácií o cene nájdete na www.modino.sk/wellness. Hodnota ceny je 260 Eur. Podstata ceny je ubytovanie s doplnkovými službami. Ubytovanie v izbe typu Executive, raňajky a večere. Cena zahrňuje: ubytovanie v luxusných izbách typu executive na dve noci/tri dni, polpenzia (raňajky a večere formou švédskych stolov), neobmedzený vstup do špičkového wellness centra, pre oboch káva podľa vlastného výberu (1x za pobyt), hodina bowlingu v nočnom bowling bare, neobmedzený vstup do najmodernejšieho solária MATRIX L33.

Zájazd nezahrňuje: príplatok za jednolôžkové izby, dopravu na miesto a následne dopravu z miesta, cestovné a iné poistenia, iné jedlo alebo nápoje ako sú uvedené . Všetky tieto ďalšie náklady spojené s pobytom si výherca a jeho sprievod hradí sám.Výherca tiež zodpovedá za svoj zdravotný stav  a stav osoby, ktorá ho sprevádza, a berie na seba všetku zodpovednosť spojenú s cestou do zahraničia. Účastník účasťou v súťaži berie na vedomie, že poukaz je daný na konkrétne časové obdobie (časová platnosť poukazu) a to bude oznámené organizátorom. Konkrétny termín si rezervuje účastník v nadväznosti na kapacity hotela sám. Termín ani časová platnosť poukazu nie  je meniteľný ani v prípade, že sa výherca tohto termínu nemôže zúčastniť. Organizátor nepreberá žiadnou zodpovednosť za prípadné škody a ujmy účastníka či jeho sprievodu  vzniknuté v mieste realizácie výhry. 

Pokiaľ bude sprievodom výhercu, alebo sprievodom osoby, ktorej výherca výhru daroval, osoba mladšia 18 rokov s miestom trvalého pobytu a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, zodpovedá výherca (popr. obdarovaná osoba) za chovanie tejto osoby po celú dobu ubytovania. Výherca je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu tejto osoby podľa pokynov usporiadateľa. Zároveň sa v takom prípade musí jednať o osobu, ktorej je výherca zákonným zástupcom, alebo musí predložiť podľa pokynov organizátora písomný súhlas zákonného zástupcu druhého účastníka ubytovania s jeho účasťou na ubytovaní. Podpis zákonného zástupcu na predmetnom súhlase musí byť úradne overený.
Žiadny zo subjektov  podieľajúcich sa na akcii nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škodu, či už  na zdraví alebo majetku, spôsobenú výhercom či druhým účastníkom zájazdu alebo za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú výherca či jeho sprievod utrpí počas zájazdu. Výherca  sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky účasti pri pobyte a pokyny organizátora a personálu hotela. Súčasne výherca berie na vedomie, že v prípade nedodržania pokynov môže byť z akcie  vylúčený.

 

 Výherca ceny bude informovaní v lehote do šiestich pracovných dní od určenia výhercu danej skupiny o jeho výhre. S ohľadom na skutočnosť, že organizátor akcie má právo overiť  si počet bodov, a zároveň skutočné vykonanie objednávok, prípadne neodstúpení od objednávok v lehote 14 dní od prevzatia, bude výherca informovaní o tom, že vykonanie overenia bude trvať dlhší časový úsek a že jej usporiadateľ po jeho vykonaní kontaktuje a vyzve ho k prevzatiu výhry. Výhra bude odovzdaná elektronicky, pretože ide o poukazy v elektronickej podobe, ktorú si účastník, resp. výherca môže vytlačiť. Výhra bude odovzdaná na e-mail, ktorý výherca uviedol pri registrácii. V prípade, že výherca nebude mať funkčný e-mail, výhra prepadá bez náhrady v prospech organizátora akcie, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Výhra tiež  prepadá v prípade, že nedôjde k využitiu poukazu v období jeho časovej platnosti.  

6. Všeobecné podmienky 

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami tejto akcie nebudú do akcie zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že taká osoba aj napriek uvedenému získala nárok na cenu v akcii, cena nebude odovzdaná. Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu ceny. Usporiadateľ, resp. organizátor so súhlasom usporiadateľa akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia podmienok akcie. Účasťou v akcii prejavuje každý účastník akcie svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie. V akcii nerozdelené ceny prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa akcie, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek škody alebo ujmy, ktoré súťažiacim prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v akcii alebo v súvislosti s čerpaním cien. Účasť v súťaži ani ceny nie je možné vymáhať právnou cestou; ceny nemôžu byť poskytnuté alternatívne, napr. peňažnou formou. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá akcie alebo akciu úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Taká zmena bude uskutočnená vždy formou písomných číslovaných dodatkov zverejnených na webe www.blancheporte.cz/sk. Účastník vykonaním registrácie s uvedením osobných údajov súhlasí so zaradením takto poskytnutých osobných údajov (ďalej len „údaje“) do databázy spoločnosti CEMOD - CZ s.r.o., Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „správca“), ako správca, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely, tj. ponúkanie produktov a služieb, informovaní o marketingových akciách, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitú, tj. do odvolania súhlasu. Berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov. Účastníci akcie výslovne súhlasia s týmito pravidlami a s tým, že organizátor akcie je oprávnený použiť v súlade s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení, bezplatne meno, priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť zaobstarávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov akcie, a to počas 5 rokov od ukončenia akcie. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť účastníka, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že účastník dosiahol výsledok v akcii podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, bolo by toto konanie spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto akcie. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované ceny cenami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania cien, a to najmä v prípade, že ceny nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť oprávneným účastníkom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. Organizátor akcie nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
V prípade rozporu medzi pravidlami akcie alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel akcie platí znenie týchto úplných pravidiel akcie. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami akcie. Úplné pravidlá akcie sú k dispozici na modino.sk.
Účastník rovnako berie na vedomie, že z uvedeného príjmu je povinný uhradiť odvod na zdravotné poistenie v zmysle platných právnych predpisov. Údaje o výhercovi poskytne CEMOD – CZ s.r.o. na základe písomnej žiadosti odo dňa 14. 11. 2016. CEMOD - CZ s.r.o. si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercov telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.

V Pardubiciach dňa  1. 12. 2015

Prihláste sa k odberu noviniek a
získajte zľavu 5 EUR CHCI SLEVU