i

Používame cookies, ktoré nám umožňujú personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Surfovaním na tomto webe s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem

Sme tu pre Vás:+421 220 255 333 | Po - Pá 7:00 - 20:00 | So 8:00 - 16:00

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok platí pre nákup v internetovom obchode www.modino.sk vykonávanom spoločnosťou CEMOD – CZ s.r.o.

PackWay s.r.o., Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638. IČ: 25629662 DIČ: CZ25629662 ČSOB, a.s. Hradec Králové - č.ú. 111124495/0300

1 Základné ustanovenia

 • 1.1 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, spoločnosti
  PackWay s.r.o., IČ: 25629662 DIČ: CZ25629662, so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 a popisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru kúpeného od predávajúceho.
   
 • 1.2 V prípade kupujúceho – spotrebiteľa sa v rámci zákonnej lehoty reklamácie riadi zákonom č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, ako i týmto Reklamačným poriadkom. V prípade kupujúceho podnikateľa sa práva zo zodpovednosti za chyby riadi zákonom č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník, v platnom znení.
 •  
 • 1.3 Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
 • 1.4 Prevzatím tovaru u kupujúceho – spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu. Prevzatím tovaru u kupujúceho - podnikateľa je okamih jeho predania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi.

 • 1.5 Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (napr. faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou – záručný list. Záručný list obsahuje firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo.

2 Dĺžka záruky

 • 2.1 Záručná doba začína bežať zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňom uvedeným v záručnom liste.
 • 2.2 V prípade kupujúceho – spotrebiteľa je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak nestanoví zvláštny právny predpis lehotu dlhšiu. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

3 Záručné podmienky

 • 3.1 Predávajúci zodpovedá kupujúceho za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a vlastnosti využitia zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a vlastnosti využitia pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v  zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo na aký sa vec obvykle používa.
 • 3.2 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej iba „rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 • 3.3 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto ihneď oznámiť prepravcovi, V prípade vzhliadnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia zásielky nemôže byť braná zreteľ.

 • 3.4 Miestom na uplatnenie reklamácie je adresa P.O.Box 91, 830 05 Bratislava 35. Reklamáciu možno ďalej uplatniť na telefónnom čísle +421 220 255 333, emailovej adrese zakaznicky.servis@modino.sk.

 • 3.5 Kupujúci – spotrebiteľ môže chybný tovar na reklamáciu zaslať na adresu predávajúceho. Na zásielke by malo byť viditeľne uvedené "REKLAMÁCIA", ID číslo reklamácie pridelené pri vyplnení reklamácie online a spiatočná adresa zákazníka. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a rovnako odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu. Pokiaľ nevyplníte reklamáciu online, potom by zásielka mala obsahovať reklamovaný tovar ( vrátane kompletného príslušenstva), podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a tel. číslo). Odporúčame priložiť i kópiu nákupného dokladu.

4 Spôsob vybavenia reklamácie

 • 4.1 Kupujúci – spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva.

  - ak ide o chyby odstrániteľné, má kupujúci – spotrebiteľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu tovaru alebo chybné súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahe chyby neúmerné. Ak nie je taký postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

  - ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívanú tovaru, má kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, tieto práva spotrebiteľovi náležia,

  - ak ide síce o chyby odstrániteľné, pokiaľ však kupujúci – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje hlavne, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znova. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

  - ak ide o iné chyby neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci – spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   
 • 4.2 Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva kupujúci – spotrebiteľ. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob. Pokiaľ spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcom poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. V prípade zľavy nemožno neskôr reklamovať tovar kvôli chybe, na ktorú bola zľava poskytnutá.
 • 4.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 14 dní možno po uplatnení reklamácie predlžiť po dohode so spotrebiteľom – také predlženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerané dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa považuje za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybe, ktorú nemožno odstrániť.

 • 4.4 Predávajúci vydá kupujúcemu – spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo obsahuje, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie; ďalej predávajúci vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 • 4.5 Kupujúci – spotrebiteľ má právo na úhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelovo. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov pri tomto odstúpení.

 • 4.6 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba bežať znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

 • 4.7 Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

5 Záverečné ustanovenia

 • 5.1 Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa 1.októbra 2013

 

Prihláste sa k odberu noviniek a
získajte zľavu 5 EUR CHCI SLEVU